صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه نمایشی بررسی خواهیم کرد که وقتی درست یا غلط احساس میکنید رابطه و احساس همسر شما نسبت بهتون کمرنگ شده چه عکس العملی خواهید داشت و راه چاره درست چیست؟