صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در این برنامه نمایشی به این موضوع خواهیم پرداخت که در خرید کالا چقدر به ساخت کجا است توجه دارید؟ایرانی با خارجی و به چه دلیل؟
چقدر حامی تولید ملی هستید؟