صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

زمین لرزید دل را غصه پاشید
دیارِ بیستون را خاک بلعید
اگر تلخ است اما چاره ای نیست
نباید ریخت بر سر یاسُ تردید