صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در برنامه نمایشی خانه ما قرار است به این مسئله بپردازیم که وابستگی به کار تا چه اندازه میتواند پیش رود ، اولویت کدام است کار یا خانواده؟
در واقع کار برای خانواده یا خانواده برای کار