صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

لغزشها از نخواندن نماز اول وقت شروع می شوند.