صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

گُذَر در فرهنگ اصطلاحات تهران قدیم به مکانهایی خاص در بافت قدیمی شهر اشاره داشت. لذا در برنامه گذری در تهران به گذرها و تاریخ شفاهی محله ها میپردازیم. در این برنامه گذری در بازارچه های قدیمی تهران خواهیم داشت .