صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

برنامه از رادیو تهران بپرسید به پرسشهای شما درباره مسائل مختلف از زبان کارشناسان پاسخ می دهد . مهمان این برنامه خانم دکتر اکبری دکترای طب سنتی هستند که به برخی از پرسش های شما پاسخ می دهند .