صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

آمارها نشان میدهدبیشتر سقط ها درسه ماهه اول بارداری رخ میدهد،اما در مورد سقط های خود به خودی عوامل دیگری باعث هستند. در این برنامه به همه زوایای سقط جنین خواهیم پرداخت حتی سقط های اجباری.
با ما همراه باشید...