صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

دکتر علی موسوی گرمارودی چهره ماندگار حوزه ادبیات در سال 1320 در قم متولد شد.

موسوی گرمارودی مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم قضایی و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه تهران گرفته است. او در عرصه شعر و ادبیات کشور حضور موثر داشته که راه اندازی و مدیریت گلچرخ نمونه ای از تلاش های اوست. کارنامه شعری گرمارودی مشتمل بر 9 کتاب شعر است.