صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

در حوزه آی تی و آی تی سی و خدمات پس از فروش این حوزه با امیرمیثم گیاهی کارشناس حوزه فناوری اطلاعات به گفتگو نشستیم و به این حتم رسیدیم که آیا در کشور خدمات پس از فروش به معنی واقعی کلمه داریم یا نه؟
شما چطور فکر میکنید؟؟؟