صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

همیشه آدم هایی ماندگار هستند که خاطرات خوب وبد آنها در ذهن ثبت می شوند.
از قدیم گفتنتنها صدا است که می ماند.
حال با ما باشید با صوتی از ملون یا همان منوچهر نوذری و خاطرات شنیدنی قدیم...

منوچهر نوذری نخستین کسی بود که در جعبه جادویی به نام تلویزیون آمد و به اجرای برنامه پرداخت، او نیم قرن از عمر شریف خود را در برنامه های مختلف به هنرمندی برای مردم جهان پرداخت.
او فعالیت جدی خود را در زمینه هنر در سال 1332آغاز کرد و از نخستین گویندگان تاریخ دوبله در ایران بود که با خلق شخصیت های مختلف رادیویی چون "ملون"،"دست و دل باز"و... برای همیشه در خاطره هنر دوستان ایران باقی ماند.