صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

مصرف گرایی موضوعی که مدیر مدرسه صبح تهران با اجرای میثم عبدی درباره اش با دانش آموزان صحبت می کنه و تأکید داره که از مصارف غیر ضروری اجتناب کنیم .

مرتبط با این