صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

از ساعت به مدت

احترام به قوانین و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی موضوعی است که مدیر مدرسه صبح تهران با اجرای میثم عبدی درباره اش با دانش آموزان صحبت می کند، بشنوید.

مرتبط با این