عوامل برنامه

  • آرزو مددی

    نقش:تهیه کننده

    تخصص:تهیه کنندگی، مستند سازی و گزارشگری