صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

استفاده بیش از حد از تلفن همراه توسط دانش آموزان از معضلاتی است که مدیر مدرسه صبح تهران تأکید دارد دانش آموزان کمتر از این تکنولوژی استفاده کنند و بیشتر در کنار خانواده باشند.