عوامل برنامه

  • اشکان آذرماسوله

    نقش:گوینده، سردبیر و تهیه کننده

    تخصص:گویندگی/ نویسندگی/ سردبیری/ تهیه کنندگی/ آیتم سازی