صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

- از ساعت - به مدت -

یکی از اقداماتی که قبل وقوع زلزله میتوان انجام داد شناسایی جای مناسب و امن برای استقرار میباشد.با این کار در هنگام وقوع زلزله مدیریت بحران بهتری برای خود و خانواده خواهیم داشت.

مرتبط با این