صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

- از ساعت - به مدت -

فرض را بر این میگذاریم که در آینده ای نزدیک زلزله اتفاق خواهد افتاد پس بهتر است از قبل برنامه ریزی های لازم و تقسیم مسئولیت بین افرادخانواده صورت گیرد.این امربا جلسه ای تعیین شده با حضور تمام افراد خانواده امکان پذیر است و این یعنی پیشگیری.

مرتبط با این