صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

- از ساعت - به مدت -

کمبود شدید آب برای مصرف مردم و زمین های کشاورزی را در ساده ترین حالت میگوییم خشکسالی.
خشکسالی به صورت کند و نامحسوس اتفاق می افتد. با توجه به شروع خشکسالی در کشور باید هر لحظه مراقب نوع مصرفمان باشیم تا بتوانیم این بحران را پشت سر بگذاریم.

مرتبط با این