سعید بارانی

حوزه تخصصی: گویندگی

زمان شروع كار در رادیو پیام سال 1387

فعالیتهای انجام شده در رادیو گویندگی و صدابرداری

دسترسی سریع