امیر كشانی

حوزه تخصصی: تهیه كنندگی
keshani.amir.ak@gmail.com

امیر كشانی متولد آذرماه 58 دارای مدرك تحصیلی كارشناسی ارشد فلسفه علم است.

وی از سال 77 وارد رسانه ملی شده و از سال 96 همكاری خود را با رادیو تهران به عنوان تهیه كننده و سردبیر آغاز كرد.
قابل ذكر است، وی پیش از ورود به رادیو تهران مدیریت گروه اقتصاد و صنعت در رادیو اقتصاد و مدیریت گروه ایران و تجارت در رادیو تجارت را عهده دار بوده است.

برنامه ها :
پارك شهر، سایه روشن ذره بین، پاسخگو باشیم، گستره دانش، شب بخیر دانشمند، سلام ایران، كنكاش و...

افتخارات:
*تهیه كننده برتر جشنواره اعتیاد و رسانه
*تهیه كننده برتر جشنواره اقتصاد و رسانه
*سردبیر منتخب جشنواره بین المللی رادیو

دسترسی سریع