مجتبی حیدری

حوزه تخصصی: گویندگی

مجتبی حیدری متولد سال 57 و دارای مدرك كارشناسی ارشد علوم ارتباطات است و در حال حاضر به عنوان گوینده با رادیو تهران همكاری دارد.

از سال 85 به عنوان كارشناس ارتباطات به برنامه ها دعوت می شده، به دلیل تشویق اطرافیان، پس از آزمون گویندگی و قبولی به عنوان گوینده همكاری خود را را با رادیو فرهنگ به عنوان گوینده شروع كرده است.
از سا ل 90 همكاری اش را با رادیو تهران، استودیو صدای شهر با اعلام خبرهای ترافیكی آغاز كرده است.
گفتنیست، وی به جز اعلام بخش ترافیك رادیو تهران در بخش های خبری رادیوهای اقتصاد، فرهنگ و تهران هم اجرا داشته است.

برنامه ها:
شهر آماده، گفتاورد، مرورگر 1332، در ساحت حضور، آوای نیمروز و ...

دسترسی سریع